Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

endlesslove16
9033 7ecb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeltane beltane
endlesslove16
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viabeltane beltane

May 12 2019

endlesslove16
...wychowałam się na Cosmopolitanie, zostałam wpędzona w kompleksy przez supermodelki i nadmiar psychotestów, i wiem, że ani moja osobowość, ani ciało nie sprostajá  żadnymm standardom, jeśli pozostawię je samym sobie.
— Helen Fielding, Dziennik Bridget Jones
Reposted frombeltane beltane viacytaty cytaty
endlesslove16
don't be ridiculous
Reposted fromanabee anabee viabeltane beltane
endlesslove16
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viabeltane beltane
endlesslove16
6187 20c0 500
Reposted fromhormeza hormeza viabeltane beltane
endlesslove16
6184 2dee 500
Reposted fromhormeza hormeza viabeltane beltane
endlesslove16
6181 4db7 500
Reposted fromhormeza hormeza viabeltane beltane
endlesslove16
6683 9f1d 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabeltane beltane
endlesslove16
When looking back doesn’t interest you any more you’re doing something right.
Reposted fromhwaiting hwaiting viabeltane beltane
endlesslove16
6 months from now you can be in a completely different space, mentally, spiritually & financially. Keep working & believing in yourself.
Reposted fromhwaiting hwaiting viabeltane beltane
endlesslove16
You are not a reflection of the people who can’t love you.
Reposted fromhwaiting hwaiting viabeltane beltane
endlesslove16
5222 a515
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeltane beltane
endlesslove16
3972 45d0 500
Reposted fromthetemple thetemple viabeltane beltane
endlesslove16
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura, Siekierezada
Reposted frommhsa mhsa viabeltane beltane
endlesslove16
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawelovekate welovekate
endlesslove16
0164 ec8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
0171 f882
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 10 2019

endlesslove16
2966 dc74 500
Reposted fromLane Lane viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
endlesslove16
2591 d7b5 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl